Consultoria

IPNET CENTRALIZED SOLUTIONS ofereix consultoria en el disseny i la configuració de la seguretat de les arquitectures IT.

El nostre equip l’avalen més de 60 anys d’experiència en l’àmbit de la seguretat. Compartim aquesta experiència amb els nostre clients i invertim tot el temps necessari per millorar les nostres capacitats.

Sabem que és important conèixer com una organització: recopila, emmagatzema i processa diferents tipus d’informació. Creiem que tots els punts d’entrada són extremadament crítics, especialment per als sistemes que processen les dades personals. Sempre proposem auditories preventives perquè sabem que són les menys invasives i les més garants del compliment normatiu.

Les àrees que es comproven habitualment són:

  1. Infraestructura (tallafocs, encaminadors, web, bases de dades, etc.)
  2. Aplicacions (SQL, VPN, RDP, etc.)
  3. Anàlisi post incident

Les fases dels projectes són:

  1. Organització i planificació
  2. Abast i  visió
  3. Fingerprinting i enumeració
  4. Outside pentesting
  5. Auditoria interna (control de configuració / auditoria de seguretat, mapa i explotació de vulnerabilitats)
  6. Formació, documentació i reunions d’entrega
  7. Opcional: coordinació dels canvis de configuració

Hem elaborat una metodologia que permet una comprensió sòlida dels objectius. Les nostres proves també permeten: provar, defensar o realitzar una avaluació de riscos de la infraestructura.

Les proves són úniques en cada context. Construïm un programa personalitzat a cada infraestructura.

Un dels nostres serveis és el hardening, que inclou: enduriment de servidors, enduriment de serveis d’infraestructura, enduriment d’infraestructures de xarxa i enduriment de serveis d’Internet.

Després de lliurar tantes proves de penetració, sabem què funciona i quins impactes tenen en entorns de producció. Els administradors aprecien aquests projectes, ja que poden ser molt inspiradors i útils.

Al final, oferim consultoria sobre el que anomenem avaluació de la maduresa de seguretat. Dins d’aquest servei, ens agradaria veure el disseny de l’arquitectura.